Stupeň ochrany krytom

Stupeň ochrany krytom, krytie, skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrického zariadenia voči:

  • Ochrane pred cudzími telesami
  • Ochrane pred vniknutím vody

Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP z anglického international protecion)  často definované medzinárodným štandardom IEC na Slovensku "STN EN 60529 Stupeň ochrany krytom".

 

Prvá číslica hovorí o tom ako je elektrické zariadenie chránené pred prachom a cudzími telesam, resp. aká je jeho ochrana pred nebezpečným dotykom:
Stupeň / Ochrana osôb pred nebez. dotykom / Ochrana zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov


IP 0x    / bez ochrany                                       / bez ochrany
IP 1x    / chrbtom ruky (> 50 mm)                     / veľkých (≥ 50 mm)
IP 2x    / prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)         / malých (≥ 12,5 mm)
IP 3x    / nástrojom (> 2,5 mm)                         / drobných (≥ 2.5 mm)
IP 4x    / nástrojom, drôtom (> 1 mm)               / veľmi drobných (≥ 1 mm)
IP 5x    / akoukoľvek pomôckou                       / prachom
IP 6x    / akoukoľvek pomôckou                       / prachotesné

 


Druhá číslica hovorí o tom ako je elektrické zariadenie chránené pred vodou:
Stupeň  /  Ochrana pred vodou


IP x0     / bez ochrany
IP x1     / odolné voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody
IP x2     / odolné voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody pri naklonení 15°
IP x3     / kropenie vodou - odolné voči zvislo striekajúcej vode pri naklonení až 60° v množstve 10 l/min. po dobu 5 minút 
IP x4     / odolné voči striekajúcej vode zo všetkých smerov v množstve 10 l/min. po dobu 5 minút
IP x5     / odolné voči tryskajúcej vode zo všetkých smerov po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 m
IP x6     / odolné voči intenzívne tryskajúcej vode/vlnobitiu zo všetkých smerov po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 m
IP x7     / odolné voči dočasnému ponoreniu pod vodu s maximálnou hĺbkou do 1 m po dobu maximálne 30 minút
IP x8     / vhodné pre trvalé ponorenie pod vodu za podmienok, ktoré určuje výrobca

 

Prídavné písmeno, používa sa iba v tedy, ak je skutočná ochrana krytia vyššia ako udávaná prvou číslicou alebo ak je prvá číslica x.
Písmeno  / Ochrana pred dotykom nebezpečných častí


A             / Chránené pred dotykom chrbtom ruky (priemer 50 mm)
B             Chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80 mm)
C             Chránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka 100 mm)
D             / Chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100 mm)

 

Doplnkové písmeno udáva doplnkovú informáciu o výrobku.
Písmeno  / Dotyk   


H             / Zariadenie vn
M             / Skúšané škodlivé účinky vody ak sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
S             / Skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
W            / Vhodné pre použitie za stanovených poveternostných podmienok

 

OK