Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Obchodný vzťah medzi predávajúcim a fyzickou osobou (spotrebiteľom), ktorá tovar kupuje pre vlastnú potrebu sa riadi Občianskym zákonníkom.

Obchodný vzťah medzi predávajúcim a právnickou osobou (kupujúcim), ktorá tovar kupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa riadi Obchodným zákonníkom.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ/kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.ingoclear.sk písomnou formou cez systém e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ/kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo,, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. (Názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, cenu a dátum vystavenia objednávky vytvára systém e-shopu automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom/kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom/kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom/kupujúcim a zašle mu potvrdenie objednávky, ktoré bude obsahovať objednaný tovar, spôsob dopravy, dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Spotrebiteľ/kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom/kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi/kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi/kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu je vždy uvedená v e-shope, na potvrdení objednávky a faktúre.

 2. Spotrebiteľ/kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, alebo platobnou kartou.

 3. Spotrebiteľ/kupujúci platí cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ/kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope. Spotrebiteľ/kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  1. vlastnou dopravou, alebo vlastným odberom v sklade predávajúceho

  2. dopravou predávajúceho (nutná telefonická dohoda)

  3. kuriérom (zasielateľskou službou)

  4. na dobierku

 5. Výška nákladov na dopravu je vždy oznámená spotrebiteľovi/kupujúcemu pri ukončení objednávky v e-shope a potvrdení objednávky.

 6. Kalkulované náklady na dopravu platia len pre Slovenskú republiku. V prípade objednania z cudziny požiadajte o samostatnú kalkuláciu.

Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ/kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ/kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ/kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 3. Spotrebiteľ/kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa/kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ/kupujúci všetky povinnosti uschovateľa vecí a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa/kupujúceho momentom prevzatia spotrebiteľom/kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy všeobecné 1

Spotrebiteľ/kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom/kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 2. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, dodací list, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

 3. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.

 4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy na základe spoločnej dohody s predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť po podpísaní obidvoch strán doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

 2. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, dodací list, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

 3. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

Odstúpenie od zmluvy všeobecné 2

 1. Spotrebiteľ/kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa/kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

  2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa/kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa/kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 2. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa/kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

 2. zmenila sa cena dodávateľa produktu

 3. vystavená cena produktu bola chybná

Záruka a servis

 1. Pre fyzické osoby, ktoré kupujú tovar pre vlastnú spotrebu poskytujeme všeobecne záruku na tovar podľa Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak nie je v ponuke uvedená iná, dlhšia lehota.

 2. Pre právnické osoby, ktoré kupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytujeme všeobecne záruku na tovar podľa Obchodného zákonníka 12 mesiacov, ak nie je v ponuke uvedená iná, dlhšia, alebo kratšia lehota.

 3. Konkrétne záručné podmienky sú uvedené v dodacích listoch, ktoré slúžia aj ako garančný list a ktorý spotrebiteľ/kupujúci obdrží pri kúpe produktu.

 4. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ/kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zabudovaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

 5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa/kupujúceho alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi/kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním a nenáležitým používaním.

 6. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi/kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi/kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Rôzne

 1. Spotrebiteľ/kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi/kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom/kupujúcim.

 4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 6. Predávajúci a spotrebiteľ/kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

V Bratislave, dňa 1.8.2015