Označenie zariadení podľa ATEX

Ochrana EX (nemecká verzia ATEX) (Typ22) 

Výbušné prachy v zóne 22 majú rôznu nebezpečnosť - požiadavky na vysávač aj na príslušenstvo sú rovnaké, ako pri triede prachu L, M alebo H, avšak s prídavkom Typ 22. Testovanie vysávačov sa robí podľa DIN EN 60335-2-69 vr. dodatku AA a CC ako aj ATEX 94/9/EG.ATEX / smernice

ATmosphere  EXplosives

Základné smernice:

 • 94/9/EC (ATEX 95) pre zariadenia - vzťahuje sa na zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potencionálne výbušnej atmosfére
 • 99/92/EC (ATEX 137) pre pracovisko - vzťahuje sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pred rizikami v potencionálne výbušnej atmosfére

Používané skratky:
SNV - prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
BNV - prostredie bez nebezpečenstva výbuchu
IS - Intrinsic Safety (vlastná vnútorná bezpečnosť)
EX - Explosion Proof (nevýbušné prevedenie)


EEx  / metódy ochrany

Pevný uzáver (tlakový uzáver)

 • Pevný uzáver Ex d / Zóna 1, 2  - Časti, ktoré môžu zapáliť výbušné prostredie, sú umietnené v uzávere. Úzáver znesie vzniknutý tlak pri výbuchu výbušnej zmesi vo vnútri úzaveru, ktorý zabráni prenosu výbuchu do výbušného prostredia, obklopujúceho uzáver.

Segregácia

 • Pretlakový uzáver Ex p / Zóna 1, 2 - Zabraňuje vzniknutie okolitej výbušnej atmosféry do uzáveru tým, že uzáver je pod stálym pretlakom ochranného plynu.
 • Hermetický uáver Ex m / Zóna 1, 2 - Vodivé časti elektrického zariadenia, ktoré môžu spôsobiť zapálenie výbušného prostredia, sú uzavreté v zalievacej hmote a preto nemôže dôjsť ku vznieteniu výbušnej atmosféry.
 • Olejový uzáver Ex o / Zóna 1, 2 - Elektrické zariadenie alebo jeho časť vyvolávajúce vznietenie výbušnej atmosféry sú ponorené do kvapaliny (najčastejšie do oleja) tak, aby výbušná atmosféra, ktorá môže byť prítomná nad kvapalinou alebo mimo uzáveru, nemala k elektrickým časticiam prístup.
 • Pieskový uzáver Ex q / Zóna 1, 2 - Zariadenie je vyplnené zrnitým materiálom (napr. pieskom) tak, aby v predpokladaných podmienkach nemohlo dôjsť ku vznieteniu okolitej atmosféry.

Prevencia

 • Zaistenie Ex e / Zóna 1, 2 - Zariadenie je konštrukčne tak upravené a izolované, aby nevznikli nadmerne vysoké teploty a aby nemohlo dôjsť k prierazu alebo povrchovému výboju.
 • Iskrová bezpečnosť Ex ia / Zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22 - Iskrovo bezpečný obvod (IS), kde ochrana proti výbuchu je zabezpečená i pri dvoch nezávislých poruchách súčiastok alebo prvkov elektrického zariadenia.
 • Iskrová bezpečnosť Ex ib / Zóna 1, 2, 20, 21, 22 - Iskrovo bezpečný obvod (IS), kde ochrana proti výbuchu je zabezpečená pri jednej poruche súčiastky alebo prvku elektrického zariadenia.

Prachová nevýbušnosť

 • Uzáver a teplotné obmedzenia / Zóna 20 21 22

Kategória zariadení

Podľa smernice ATEX sú zariadenia zaradené do skupín a kategórií: 

SKUPINA 1 (banský priemysel)

 • kategória M1 - zariadenie zostáva funkčné aj v prítomnosti výbušnej atmosféry
 • kategória M2 - zariadeni je potrebné odpojiť od napájacieho zdroja v prípade prítomnosti výbušnej atmosféry

SKUPINA 2 (povrchový priemysel)

 • kategória 1G (plyn)   / Zóna 0   - zariadenie s veľmi vysokým stupňom ochrany
 • kategória 1D (prach) / Zóna 20 - zariadenie s veľmi vysokým stupňom ochrany
 • kategória 2G (plyn)   / Zóna 1   - zariadenie s vysokým stupňom ochrany
 • kategória 2D (prach) / Zóna 21 - zariadenie s vysokým stupňom ochrany
 • kategória 3G (plyn)   / Zóna 2   - zariadenie s normálny stupňom ochrany
 • kategória 3D (prach) / Zóna 22 - zariadenie s normálny stupňom ochrany

Triedy teplôt

Maximálna povrchová teplota/ trieda teploty (IEC/Európa):

450 °C - T1
300 °C - T2
200 °C - T3
135 °C - T4
100 °C - T5
  85 °C - T6

 


Podskupina zariadenia

Kategórie / Klasifikácia zariadenia / Zápalná energia

Bane                 / Group I                        /      -
Acetylén           / Group II, C                  /  < 20   µJ
Vodík                / Group II, C                  /   < 20   µJ
Etylén               / Group II, B                  /   < 60   µJ
Propán             / Group II, A                  /   < 180 µJ

Kovový prach  / Group II
Uhoľný prach  / Group II
Obilný prach   / Group II
 

OK